Filipineses


Maysa a Burburtia (A Riddle)
November 25, 2010, 9:25 pm
Filed under: essay, language | Tags: , , , , , ,

Uggor na ti lubong. Awan biag dagiti darikmat no saanda nga aglasat iti bitekna. Kas anniniwan ti agdaliasat nga aldaw no saanna nga marikna ti agek ti parbangon, arakup ti malem, no saanna a mangeg ti arasaas dagiti bituen, duayya ti rabii. Kaingingas ti papel dagiti sabong no saanna ida taliawen, no sanna nga aprosan ti sim-meda nga isemda, no saanna nga ikidem nga sul-uyen ti bangloda.

Uray dumanarudor dagiti bambantay no mariingda, awan kaipapanna no saanna nga madlaw ti sakit ti nakemda. Uray di agpatingga ti ririaw dagiti riniwriwriw a bulbulong ti kawayan awan makaawat kadagiti ananek-ekenda no saanna nga ipalubos ti kabagi-anna nga mangnga-asi.

Anianto payen no saan nga matokar ti maysa a timek ti bitekna, no saan nga agbaliw ti widawidna a kas awan mangmangegna, timek a mangal-allukoy, sam-it nga agayus iti sanguannanna. Agsawisiw ti angin, agsenna-ay dagiti pakak a metektkan nga agur-uray ti isungbatna.

Masangpetanna ti sabangan nga maang-san. No saanna a maikaso nga isang-at dagiti ladladingit daytoy, malnekanton nga agsansaning-i dagiti dalluyon . Nupay agguilap-guilap ti masipngetan a waig awan pategna no saan a maaawis dagiti bitekna ket babaen ti mata a mangmingming kadagiti darepdep dagiti bituen.

Iggemna ti napalabas. Agbibiag iti masukunsukot a silidna, silid nga awan ridiridaw. Petpetna ti agdama. Nalukay unay nga kumaradap daytoy kadagiti agsisillapid a dalan iti kaungganna, dagiti rinibribu a pagayusan ti rikna. Padpadaananna ti masanguanna, dagiti darepdep nga agam-ampayag nga ilillili ti bulan ket no saanna nga sippawen dagitoy, matnagda kas bato iti kumkumraang a kapanagan.

Awan masao a bukelna. Maysa laeng daytoy a kas prasko, awan nagyan, awan aglasat kaniana ket agbayag. Masapul nga bayat bitekna maiwerret dagiti pampanunot, rikriknaen, sasao, an-anek-ek, dardarepdep a bibiagen dagiti bituen.

Uggorna ti ayat. Ngem awan makatiliw, makapugto no ania ti kita daytoy, no ayanna ti nangitukelanna, ayanna ti pangsibsibuganna. Uray no kasano ti gagar dagiti agsisiim iti parbangon, wenno tengga’t aldaw, wenno iti panagkeppet ti langit a makatiliw ti daytoy kapatgan nga uggorna, a ti lubong ti kaibatoganna, mapaayda.

Mapaayda urayaman no pirpirsayenda. Uggorna ti lubong dagiti agayan-ayat, lubong nga ubbog ti biag, lubong a kadakdakkel wenno kabasbassit ti gemgem, ket kas gemgem awan matiliw, awan masirip a nagyan, kas rikna.

Copyright (c) 2010 by Alegria Imperial

Posted in iluko.com 02/14/2010


2 Comments so far
Leave a comment

Urayko la isardesardeng nga umis-isem ti mangbasa kadaytoy napnoan burburtia a sinuratmo, manang Guia. Ngamin, kayatko a tiliwen ti mensahem ken kangrunaanna, adalen ti wagas wenno arte ti pinagyebkasmo. Nakangatngato ti kalidad dagitoy liniam–makapamayeng.

Ituloymo koma ti agsurat para iti Bannawag. Adu ti mangsegsegga kadagiti sinuratmo ket maysaakon kadakuada.

Toy adingmo, Nanding.

Comment by Fernando C. Alonzo

Adingko, Nanding, napnuan yamanakman iti daytoy pannakiadawasmo ditoy kalapawko! Dakkel pay ketdi a pammadayaw daytoy iyaaymo.

Magustuakman unay ti panangyebkasmo ti panangbasam iti daytoy daniwko, adik. “Makapamayeng!” Ayna, nagmayaten–maysa daytoy a sao’t Iluko a magustuakla unay. Napintas ngamin ti imahe a partuatenna. No ngata ngamin agubbog saan laeng a ti puso no di ket pay iti kararua ti panagsurat wenno ketdi ti panagsala dagiti sao iti blanko nga ‘screen’, sapulenna latta ti kaipapanan ti ngato ti panagtayab. Kasta ket ti mariknak no iyebkasko iti Iluko ti mangukuok kaniak a maisurat kas koma daytoy ‘Burbutia’.

Makapalangtoman pay ti riknak daytoy saom maipanggep kadagiti daniwko a rimmuaren iti Bannawag! Pagarupko no awan unay mangayat kadagiti isursuratko ta saansa met a umiso iti ‘daniw Iluko’ as kas kadigiti mabasbasak. Ala igaedko man ngarud ti mangputar pay iti ad-adu. Adda pay maysa a ‘narrative prose poem’ nga ururayek. Barbareng ilinya met laeng ni Ariel.

Dios ti agngina manen, Nanding. Umaykaman ngarud latta no kua ditoy.

Manangmo

Comment by filipineses09
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: